Κυριακή, 23 Ιουνίου, 2024
26.8 C
Volos
More
  ΑρχικήΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑνάληψη πρωτοβουλιών για επέκταση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης του Κ.Υ.Υ.Α.Π.,...

  Ανάληψη πρωτοβουλιών για επέκταση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης του Κ.Υ.Υ.Α.Π., σε συνεργασία με τους τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους-Αναπροσαρμοσμένα ΕΦΑΠΑΞ

  Published on

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

                ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

         Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ

  email:poaasa@yαhoo.gr Ιστοσελίδα: www.poasa.gr

  Τηλεφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253

   

                                                                          ΄                      Αθήνα, 10 Ιουλίου 2018

   

  Αρ. Πρωτ: 2036

  Προς:

            Τους Συνδέσμους και Ενώσεις Αποστράτων των Σ.Α. της Χώρας.

  ΚΟΙΝ.1Α.Ε.Α./ΠΡΟΪΣΤ.ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ

  κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ

  2.Α.Ε.Α. ΠΡΟΙΣΤ. Κ.ΟΤ.Π.

  3.Α.Ε.Α./ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  1. Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

  5.ΠΟΑΣΥ

  1.   ΠΟΑΞΙΑ

   

   

  ΘΕΜΑ: «Ανάληψη πρωτοβουλιών για επέκταση του  Συστήματος  Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης του Κ.Υ.Υ.Α.Π., σε συνεργασία με τους τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους-Αναπροσαρμοσμένα ΕΦΑΠΑΞ»

   

  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία  Αποστράτων Σωμάτων  Ασφαλείας (Π.Ο.Α.Σ.Α.) σε αγαστή      συνεργασία με το ΤΕΑΠΑΣΑ, επιθυμεί να σας ενημερώσει διεξοδικά για το αναφερόμενο στο θέμα αντικείμενο και να ζητήσει τη συνεργασία σας, όπως και των Υπηρεσιών και συνδικαλιστικών Ενώσεων, στις οποίες κοινοποιείται το έγγραφό μας, με σκοπό το σύστημα Ηλεκτρονικής συνταγογράφησης  του Κ.Υ.Υ.Α.Π. να γίνει πραγματικότητα σε όλη την επικράτεια. Για πλήρη ενημέρωσή σας για το  θέμα αυτό, αλλά και για τα αναπροσαρμοσμένα ΕΦΑΠΑΞ, που πολλοί συνάδελφοί μας, από έλλειψη ενημέρωσης, δεν έχουν λάβει, ενώ πρόκειται για «σεβαστά» ποσά, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

   

  Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 4019/59, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, συστάθηκε ο Κλάδος Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Κ.Υ.Υ.Α.Π.).

  Με το άρθρο 101 παρ. 2 εδ. ε του Ν. 3655/2008, ορίζονται -μεταξύ άλλων- τα παρακάτω: «Το Τμήμα Συμπληρωματικών Παροχών Υγείας επιμελείται των θεμάτων παροχών Υγείας των ασφαλισμένων του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων και ειδικότερα χειρίζεται όλα τα θέματα για τη χορήγηση συμπληρωματικών παροχών υγείας στους ασφαλισμένους και στα μέλη των οικογενειών τους κατά τα προβλεπόμενα από τον οικείο κανονισμό του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, όπως ισχύει.».

  1. Με το άρθρο 3 του Ν. 3054/2012 «Υπαγόμενα πρόσωπα – δικαιούχοι» ορίζονται -μεταξύ άλλων- τα παρακάτω: «Στις ρυθμίσεις των διατάξεων του παρόντα Κανονισμού υπάγονται οι άμεσα ασφαλισμένοι των Κλάδων Υγείας των ασφαλιστικών οργανισμών, που εντάσσονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ….καθώς και τα μέλη οικογενείας τους,… Ειδικότερα υπάγονται οι ασφαλισμένοι στον Ο.Π.Α.Δ.».
  2. Με το άρθρο 9 του ίδιου Νόμου «Φαρμακευτική περίθαλψη» ορίζονται -μεταξύ άλλων- τα παρακάτω: «Οι ασφαλισμένοι συμμετέχουν στις δαπάνες για φάρμακα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.».

  Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι ο Κ.Υ.Υ.Α.Π., ως συμπληρωματικός φορέας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (υπ’ αριθ. Φ.90380/5383/738 ΚΥΑ – ΦΕΚ 1233 Β’ από 10-4-2012), αποζημιώνει τους ασφαλισμένους του (άμεσα και έμμεσα) κατά το ποσοστό συμμετοχής 25%, ή 10% επί της εκάστοτε ισχύουσας ασφαλιστικής τιμής και σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

  • Μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, ο Κ.Υ.Υ.Α.Π. για Αττική και Πειραιά (κατόπιν συμβάσεων των οικείων Φαρμακευτικών Συλλόγων  με το ΤΕΑΠΑΣΑ) για τους διαμένοντες εντός Αττικής ασφαλισμένους, χρησιμοποιούσε  την «Ειδική Εγγυητική Σφραγίδα» (τριγωνικού  σχήματος) στη συνταγή με την ένδειξη Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., για να  απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής χρηματικού αντιτίμου στο Φαρμακείο, όπου εκτελείτο η συνταγή. Στη συνέχεια, ο Κλάδος Υγείας κατέβαλε  τη συμμετοχή για τους ασφαλισμένους του στα φαρμακεία,  μέσω των Φαρμακευτικών Συλλόγων Αττικής και Πειραιά, αντίστοιχα.
  1. Αξίζει να σημειωθεί πως για να καταβάλει ο Κ.Υ.Υ.Α.Π. το ποσοστό συμμετοχής για φαρμακευτική περίθαλψη στους διαμένοντες σε περιοχές εκτός Αττικής, ο ασφαλισμένος καταβάλλει στο φαρμακείο το ποσοστό συμμετοχής, 25%, ή 10% επί της τιμής αναφοράς που αναγράφεται στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και στη συνέχεια αποστέλλει τα σχετικά δικαιολογητικά στην Κεντρική Υπηρεσία, προκειμένου εκκαθαριστεί και πληρωθεί η δαπάνη στον τραπεζικό του λογαριασμό.

  ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

  1. Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, έκανε έναρξη παραγωγικής λειτουργίας την 15/02/2018 και περιλαμβάνει τα εξής :
   • Την προσθήκη μηνύματος στην εκτύπωση συνταγής ιατρού για ασφαλισμένους του Κ.Υ.Υ.Α.Π.
   • Την προσθήκη μηνύματος κατά την εκτέλεση συνταγής ότι ο Κ.Υ.Υ.Α.Π. καλύπτει μέρος της συμμετοχής του ασφαλισμένου,
   • Την προσθήκη ενημερωτικού πεδίου κατά την εκτέλεση συνταγής με το πληρωτέο ποσό από τον Κ.Υ.Υ.Α.Π. και
   • Την τροποποίηση εκτύπωσης συνταγής φαρμακοποιού για ασφαλισμένους του Κ.Υ.Υ.Α.Π..

  Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι,  από τη στιγμή που υπογραφεί Σύμβαση του Ταμείου μας με Φαρμακευτικούς ανά την Ελλάδα Συλλόγους και τεθεί σε εφαρμογή η προσθήκη πεδίου στο ‘e-syntagografisi’, θα παύσει να ισχύει η υπάρχουσα διαδικασία, κατά την οποία οι  ασφαλισμένοι καταβάλουν το ποσό της συμμετοχής τους απευθείας στα φαρμακεία.

  Οι ασφαλισμένοι, βάσει του μηνύματος που θα εμφανίζεται κατά την εκτέλεση της συνταγής, θα απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής αντιτίμου της συμμετοχής στο φαρμακοποιό.

  Οι φαρμακοποιοί  θα αποστέλλουν στην Υπηρεσία μας, στο τέλος εκάστου μηνός – αρχές επόμενου, μέσω του Φαρμακευτικού  Συλλόγου, συγκεντρωτικό τιμολόγιο με τις συμμετοχές των ασφαλισμένων που εκτελέστηκαν και μια συγκεντρωτική κατάσταση βάσει του προγράμματος που χρησιμοποιούν, ή αντίγραφα εκτέλεσης των συνταγών.

  Στη συνέχεια η πληρωμή των φαρμακοποιών για τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής θα γίνεται αποκλειστικά από τον Κ.Υ.Υ.Α.Π., μέσω του διανεμητικού λογαριασμού του Φαρμακευτικού Συλλόγου.

   

  1. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι το ΤΕΑΠΑΣΑ έχει τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου Π.Φ.Σ., προκειμένου να προβεί στη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Προμήθειας Φαρμάκων με τους τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους που επιθυμούν. Επιπλέον, η καινοτόμος αυτή διαδικασία έχει ήδη εφαρμοστεί σε όλους τους μεγάλους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας (Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ηρακλείου Κρήτης). Σημειώνεται ότι αν σε κάποιο φαρμακείο, για τις περιοχές που έχουν υπογραφεί συμβάσεις (Αττική, Πειραιάς, Αχαΐα, Ηράκλειο), δεν αναγνωρίζεται η απευθείας έκπτωση στους δικαιούχους, τότε οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με το ΤΕΑΠΑΣΑ στα τηλ. 210-5276893, 210-5276890, 210-5276819, 210-5276913,4.

   

  1. Με την προσχώρηση των Φαρμακευτικών Συλλόγων σε μια αντίστοιχη Συλλογική Σύμβαση Προμήθειας Φαρμάκων, επιτυγχάνεται ο εκσυγχρονισμός μιας ήδη προβληματικής και ξεπερασμένης διαδικασίας, η οποία σήμερα δυσχεραίνει τους δικαιούχους να κάνουν χρήση του δικαιώματός τους. Ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η άμεση εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων (εν ενεργεία αστυνομικών, συνταξιούχων και μελών των οικογενειών τους) του Κλάδου Υγείας /Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. -τα μέλη του οποίου αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά με την ένταξη και ασφαλισμένων της π. Ελληνικής Χωροφυλακής μετά την έκδοση νέας υπουργικής απόφασης που αναμένεται να εκδοθεί εντός τρέχοντος έτους- καθότι πολλοί εξ αυτών χάνουν το δικαίωμα χρήσης της δικαιούμενης παροχής τους.

  Με την εφαρμογή της προτεινόμενης διαδικασίας, οι ασφαλισμένοι στον Κλάδο Υγείας αστυνομικοί απολαμβάνουν του συγκεκριμένου δικαιώματός τους μέσα από τα φαρμακεία τοπικών Συλλόγων, οι οποίοι εμπλουτίζουν με αυτό τον τρόπο έτι περαιτέρω την προσφορά τους στην τοπική κοινωνία και ειδικότερα σε μία σημαντική και ιδιαίτερη επαγγελματική ομάδα, που συνεισφέρει με τη δράση της στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

  Παράλληλα, διασφαλίζεται ότι οι ασφαλισμένοι που εξυπηρετούνται από φαρμακεία, ανήκουν πράγματι στον Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., πληροφορία που επιβεβαιώνεται αποκλειστικά από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

  Αξίζει να επισημανθεί ότι η διαδικασία υποβολής είναι απλή για τους φαρμακοποιούς (υποβολή συγκεντρωτικού τιμολογίου, συνοδευόμενο από συγκεντρωτική κατάσταση του προγράμματός σας, ή αντίγραφα συνταγών). Η πληρωμή ακολουθεί άμεσα την πληρωμή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. , λόγω της συμπληρωματικότητας του Κ.Υ.Υ.Α.Π.

  Τέλος, στα 24 χρόνια διάρκειας της συνεργασίας τόσο με το Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής όσο και τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Πειραιά, ο Κλάδος Υγείας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. είχε και διατηρεί άριστη συνεργασία, τόσο με τους Συλλόγους, όσο και με τους φαρμακοποιούς (άμεση επικοινωνία, ταχύτατη λύση τυχόν προβλημάτων) και το ίδιο προτίθεται να εφαρμοστεί και σε οποιαδήποτε αντίστοιχη συνεργασία του Ταμείου με νέους συμβαλλόμενους Συλλόγους, βασιζόμενοι στην ήδη υπάρχουσα πολύτιμη εμπειρία με τους μεγαλύτερους Συλλόγους της χώρας.

  Οι Σύνδεσμοι και οι Ενώσεις μας, μετά από τα προαναφερόμενα, καλούνται να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να συνεργασθούν τους Τοπικούς Φαρμακευτικούς  Συλλόγους, ώστε να συμβληθούν με το ΤΕΑΠΑΣΑ και έτσι να απλοποιηθεί η διαδικασία των συμπληρωματικών παροχών για τους δικαιούχους. Στη προσπάθειά τους αυτή μπορούν να ζητήσουν και τη βοήθεια των τοπικών Ενώσεων της ΠΟΑΣΥ και της ΠΟΑΞΙΑ και να λειτουργούν από κοινού.

   

  Β. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΕΦΑΠΑΞ, ΛΟΓΩ Ν.4307/14

  Στο πλαίσιο εφαρμογής της υπ’ αριθ. 59/2016 Γνωμοδότησης του Δ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης την 24-04-2016, οι Τομείς του Κλάδου Πρόνοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ έχουν προβεί στη χορήγηση αναπροσαρμοσμένων εφάπαξ βοηθημάτων σε μετόχους των οποίων η λήξη της ασφάλισής τους τοποθετείται χρονικά εντός του διαστήματος από 01-08-2012 έως και 30-06-2014, ήτοι για το χρονικό διάστημα για το οποίο επήλθε μισθολογική αποκατάσταση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, βάσει των οριζόμενων στις διατάξεις του άρθρου 86 του ν.4307/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄-246/15-11-2014).

   

  Οι μέτοχοι των οποίων η λήξη της ασφάλισής τους τοποθετείται χρονικά εντός του διαστήματος από 01-08-2012 έως και 30-06-2014,  πρέπει να υποβάλλουν απαραιτήτως σχετική αίτηση χορήγησης αναπροσαρμοσμένου εφάπαξ βοηθήματος στους Τομείς Πρόνοιας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ.) προκειμένου τους χορηγηθούν τα αναπροσαρμοσμένα εφάπαξ βοηθήματα στο πλαίσιο εφαρμογής της υπ’ αριθ. 59/2016 Γνωμοδότησης του Δ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Υπόδειγμα της εν λόγω αίτησης (ανά Τομέα Πρόνοιας) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (www.teapasa.gr).

   

  Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

                                                                           ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος

                                                                               Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.

  Latest articles

  ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  Ο ΗΡΩΝ (κατάστημα Βόλου), ενημερώνει ότι παρέχει πακέτα σε οικιακές παροχές με τις χαμηλότερες...

  Θλίψη στον Βόλο για τον θάνατο απόστρατου αστυνομικού

    Θλίψη στην τοπική κοινωνία προκαλεί η είδηση του θανάτου του Νικολάου Στεφάνου, απόστρατου της...

  Εκδρομή Ανατολική Ρωμυλία, Μαύρη Θάλασσα, Μπουργκάς, Βάρνα.

  Με την εκδήλωση συμμετοχής καταβάλλεται το ποσό των 100€ κατά άτομο και η...

  Θλίψη στον Βόλο για τον θάνατο συνταξιούχου αστυνομικού

  Θλίψη προκαλεί στην τοπική κοινωνία η είδηση του θανάτου του Βασίλειου Κορλού, συνταξιούχου αστυνομικού,...

  More like this

  ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  Ο ΗΡΩΝ (κατάστημα Βόλου), ενημερώνει ότι παρέχει πακέτα σε οικιακές παροχές με τις χαμηλότερες...

  Θλίψη στον Βόλο για τον θάνατο απόστρατου αστυνομικού

    Θλίψη στην τοπική κοινωνία προκαλεί η είδηση του θανάτου του Νικολάου Στεφάνου, απόστρατου της...

  Εκδρομή Ανατολική Ρωμυλία, Μαύρη Θάλασσα, Μπουργκάς, Βάρνα.

  Με την εκδήλωση συμμετοχής καταβάλλεται το ποσό των 100€ κατά άτομο και η...