Η ιστορία με την επιστροφή της παράνομα παρακρατηθείσας Εισφοράς Αλληλεγγύης και το αίτημα επιστροφής του παρακρατηθέντος ποσού σε διετή βάση συνεχίζεται.

Ασφαλέστερη διεκδίκηση είναι η κατάθεση αγωγής όπως προτείνει ο δικηγόρος της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ μας κ.ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ.

Για κάθε ξεχωριστή αγωγή τουλάχιστον 50 ατόμων, απαιτείται κατάθεση στον Αριθμό λογαριασμού της Εθνικής Τραπέζης: 155/678645-64 με δικαιούχο τον Καλογιαννάκη Νικήτα του Ιωάννη του ποσού των 30 ευρώ για τα έξοδα κατάθεσης.

Η αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου ανέρχεται στο 4% επί του ποσού που θα επιδικασθεί.

Για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν σε κάποια ομαδική αγωγή απαιτούνται κατά περίπτωση τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Α) Εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής.

Β) Συμφωνητικό Εργολαβικό Δίκης εις ΤΡΙΠΛΟΥΝ, θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής.

Γ) Αναλυτική κατάσταση με τις μειώσεις για ΕΑΣ όπως προκύπτει από τα ενη­μερωτικά σημειώματα, κατά μήνα των δύο τελευταίων ετών , ήτοι από μήνα Απρίλιο 2015 μέχρι Μάρτιο 2017.

Δ) Φ/φο Συνταξιοδοτικής Πράξης.

Υποδείγματα εντύπων των περιπτώσεων (α) και (β) υπάρχουν στον Σύνδεσμο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατάθεση αγωγής μόνο όταν από τα ενημερωτικά προκύπτουν κρατήσεις για Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕΑΣ),

Τα μηνιαία Ενημερωτικά εκδίδονται πλέον μέσω ΤΑΧΙΣ NET από τους ενδιαφερομένους ή με την βοήθεια του λογιστή.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

ΕΔΩ τα ΕΓΓΡΑΦΑ της ΑΓΩΓΗΣ