Για να δεις και να τυπώσεις το ενημερωτικό σημείωμα πάτησε :
https://apps.efka.gov.gr/ePensionStatementEFKA

Η Κατάργηση των  κρατήσεων ν.4093/2012  στο ΜΤΣ, έφερε
μικρή αύξηση  στην κύρια σύνταξη, σε πολλές  περιπτώσεις, λόγω αλλαγής
κλίμακας με παράλληλη αύξηση της προσωπικής διαφοράς  !!
Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται στην πρώτη στήλη  (αριστερά ) στο πεδίο ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ,στην ένδειξη μείωση Ν 4093/2012.
Η εξήγηση :
Η κράτηση ν.4093/2012 ,που φαίνεται , είναι το άθροισμα κύριας σύνταξης  και
μερισμάτων ,αφού αφαιρεθούν ΕΑΣ και μειώσεις, υπολογίζεται δε  κλιμακωτά  από 1.000
ευρώ και πάνω  :
– 5%  για 1.000 μέχρι 1.500 ευρώ,
-10%  για 1.50001  μέχρι 2000 ευρώ
-15%  για 2.000 ,01 μέχρι 3.000 ευρώ),
20%  για 3.000,01 ευρώ και άνω  .
Έτσι σε  αυτές τις περιπτώσεις , τροποποιείται  ο υπολογισμός:
-ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ το ΠΑΛΑΙΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ (αφού  μειώνονται οι
κρατήσεις) και επηρεάζει πλέον όλους  του υπολογισμούς
1-αυξάνει η ανταποδοτική σύνταξη ,με μικρότερο λογιστικό βήμα ,
-γιατί  ο συντελεστής απόδοσης  είναι μικρότερος της μονάδας, μάλιστα  του 1/2 της μονάδας
,πχ.  0,42  .
-το υπόλοιπο  από το συντελεστή π.χ. 0,58  , δημιουργεί τη <<φούσκα >>της προσωπικής
διαφοράς
2-αυξάνει η προσωπική διαφορά  με βήμα ανάλογο της μείωσης
-αυξάνονται οι μικτές αποδοχές,
3-αυξάνεται αναλογικά ,  των λογιστικών βημάτων  το πληρωτέο ποσό , ή δεν αυξάνεται αν
υπάρχει μεγάλη προσωπική διαφορά, αφού αφαιρεθούν οι  αντίστοιχες κρατήσεις  που
προκύπτουν.
Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ
Οικονομολόγος Μέλος ΔΣ ΠΟΑΣΑ