Κατάργηση Δελτίου Ταυτότητας Επιτίμου
Φ.Ε.Κ.τ.Α΄ 21. Π.Δ.10