► ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΕΙ Η ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.
► Εδώ και ένα μήνα ο ΕΦΚΑ ενημερώνει τα Ταμεία ότι ζήτησε και περιμένει απαντήσεις από το υπουργείο Εργασίας για να δώσει «συνολική λύση» στο θέμα της διακοπής της Εισφοράς Αλληλεγγύης, που κρίθηκε αντισυνταγματική. 

Αιτήσεις και ενστάσεις στα Τα­μεία (ΕΦΚΑ και Γενικό Λογιστήριο) είναι τα δυο όπλα που πρέπει να επιστρατεύσουν οι συνταξιούχοι για να κατοχυρώσουν αναδρομικά που ξεπερνούν τις 2.000 ευρώ από δύο παράνομες μειώσεις που έχουν στις κύριες συντάξεις.
Η πρώτη μείωση που επιβάλλεται παρανόμως είναι στο άθροισμα συντάξεων (κύριας, επικουρικής, μερί­σματος) πάνω από 1.000 ευρώ με το νόμο 4093/2012. Με το νόμο αυτόν οι μειώσεις επιβάλλονται σήμερα με τα ίδια ποσοστά (5%-20%) αλλά στο παλιό άθροισμα συντάξεων, ενώ από 1ης/6/2016 και μετά οι συνταξιούχοι παίρνουν λιγότερα και έχουν μικρότερο άθροισμα γιατί μειώθηκαν και οι επι­κουρικές τους αλλά και τα συνταξιοδοτικά μερίσματα (που δίνει το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων στους συνταξιούχους του Δημοσίου).
Για να ήταν σωστή η περικοπή θα έπρεπε να υπολογιστούν οι συντελεστές των μειώσεων στο πραγματικό ποσό αθροίσματος συντάξεων όπως διαμορφώθηκε μετά τις περικοπές σε επικουρικές και μερίσματα από 1ης/6/2016, ενώ αυτό που γίνεται είναι ότι οι μειώσεις μένουν ίδιες με βάση τα ποσά που έπαιρναν οι συνταξιούχοι πριν από τις νέες περικοπές που επέβαλε η κυβέρνηση! Το αποτέλεσμα είναι ότι σε εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους επιβάλλεται μείωση 10% ενώ θα έπρε­πε να είναι 5%, ή επιβάλλεται μείωση 15% ενώ θα έπρεπε, βάσει των πραγμα­τικών ποσών που λαμβάνουν, να έχουν μείωση 10% από το νόμο 4093.
Το ακραίο είναι οι περιπτώσεις συ­νταξιούχων Δημοσίου που είχαν μείωση 5% επειδή το άθροισμα από κύρια σύ­νταξη, επικουρική και μέρισμα ήταν στα 1.100 ευρώ, ενώ μετά τη μείωση του μερίσματος το νέο άθροισμα διαμορ­φώθηκε στα 980 ευρώ. Παρότι ο νόμος δεν προβλέπει μείωση, γιατί το ποσό είναι κάτω από 1.000 ευρώ, εντούτοις διατηρείται η περικοπή 5% όπως ήταν στο παλιό άθροισμα συντάξεων που δεν υφίσταται από 1ης/6/2016 και μετά.
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ Ή ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ» ΑΝ ΔΙΑΚΟΠΕΙ Η ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
Μια από τις εισηγήσεις που έχουν γίνει, και μάλιστα με έγγραφη πρόταση υπηρε­σιών προς το υπουργείο Οικονομικών, είναι να μπει μια νέα εισφορά στη θέση της Εισφοράς Αλληλεγγύ­ης, που θα ξεκινά από το πρώτο ευρώ, δηλαδή να πιάνει και τις χαμηλές συ­ντάξεις των 500, 600 ή και 350 ευρώ, αλλά να είναι κλιμακωτή και ανάλογη με την ηλικία.
Όσοι αποχώρησαν στα 67 θα έχουν δηλαδή ελάχι­στη εισφορά (π.χ. 3%), ανε­ξαρτήτως αν λαμβάνουν 400 ευρώ ή 1.400 ευρώ, ενώ όσοι αποχώρησαν στα 50, ή 55, να έχουν υψη­λότερη εισφορά (π.χ. 8%) γιατί επωφελήθηκαν από σύνταξη περισσότερα χρό­νια από όσους εργάστηκαν έως τα 67.
Η εναλλακτική πρόταση, αν δεν περάσει το σχέδιο μιας νέου τύπου εισφοράς, είναι να καταργηθούν οι προσωπικές διαφορές που θα έχουν μετά τον επανυπολογισμό οι συνταξιούχοι. Προτείνεται δηλαδή στα έγγραφα που αποκάλυψε ο Ελεύθερος Τύπος την πε­ρασμένη Κυριακή, 22 Απρι­λίου, μετά τις μειώσεις έως 18% που έχουν νομοθετη­θεί για εφαρμογή από τον Δεκέμβριο του 2018, να μην υπάρχει κανένα υπόλοιπο προσωπικής διαφο­ράς στις κύριες συντάξεις!
ΣΕ ΠΟΙΑ ΠΟΣΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4093 
Η μείωση πηγαίνει κλιμακωτά με τέσ­σερα ποσοστά ανάλογα με το άθροι­σμα συντάξεων από κύριες, επικου­ρικές (και μερίσματα για το Δημόσιο) ως εξής:
► Άθροισμα συντάξεων από 1.000 έως 1.500 ευρώ, μείωση 5%.
► Άθροισμα συντάξεων από 1.500 έως 2.000 ευρώ, μείωση 10%.
► Άθροισμα συντάξεων από 2.000 έως 3.000 ευρώ, μείωση 15%.
► Άθροισμα συντάξεων από 3.000 ευρώ και άνω, μείωση 20%.
Οι παραπάνω μειώσεις επιβάλλο­νταν και στην κύρια σύνταξη και στην επικουρική ή και στο μέρισμα, μέχρι Μάιο 2016. Για τη μείωση του ν.4093 υπολογίζονταν τα ποσά κύρι­ας, επικουρικής, μερίσματος, μετά την αφαίρεση ΕΑΣ και μετά τις μειώσεις νόμων 4024 και 4051. Από Ιούνιο 2016 όμως και λόγω των περικοπών σε επικουρικές και μερίσματα, η μεί­ωση νόμου 4093 επιβάλλεται μόνον στην κύρια σύνταξη. Στο νέο άθροι­σμα χρησιμοποιούνται τα νέα ποσά επικουρικής ή και μερίσματος, παρότι σε αυτά δεν μπαίνει η περικοπή του νόμου 4093. Δηλαδή, οι επικουρικές και τα μερίσματα μειώθηκαν μεν με το νόμο Κατρούγκαλου (4387), δεν έχουν πλέον τη μείωση του ν. 4093, αλλά συνυπολογίζονται στο άθροισμα συντάξεων για να μειώνεται η κύρια σύνταξη! Η μείωση που επιβάλλουν όμως τα Ταμεία εν πλήρη γνώσει του υπουργείου Εργασίας, είναι με βάση το παλιό άθροισμα συντάξεων και όχι το νέο και μικρότερο άθροισμα που έχουν οι συνταξιούχοι από 1ης/6/2016 και μετά! Αυτή είναι η παράνομη μείωση γιατί τα Ταμεία θα έπρεπε να αναπρο­σαρμόσουν τις μειώσεις του ν. 4093 λαμβάνοντας υπόψη το νέο άθροισμα και όχι το παλιό!
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4093 
► Κύρια σύνταξη (μετά τη μείωση ΕΑΣ και νόμων 4024 και 4051): 1.200 ευρώ σήμερα.
► Παλιά επικουρική (μέχρι Μάιο 2016): 350 ευρώ.
► Σύνολο παλιού αθροίσματος: 1.550 ευρώ (1.200+350=1.550 ευρώ).
► Μείωση ν. 4093 στην κύρια σύνταξη με συντελεστή 10%, ήτοι 120 ευρώ (σωστή μείωση με βάση το παλιό άθροισμα).
► Επανυπολογισμός επικουρικής στα 140 ευρώ από Ιούνιο 2016.
► Σύνολο νέου αθροίσματος από 1ης/6/2016: 1.340 ευρώ (1.200+140=1.340).
► Μείωση ν. 4093 που θα έπρεπε να επιβάλλεται στην κύρια σύνταξη με το νέο άθροισμα: 5%, ήτοι 60 ευρώ.
► Μείωση ν. 4093 που εξακολουθεί να επιβάλλεται με το παλιό άθροισμα: 120 ευρώ.
► Διαφορά (παράνομη μείωση): 60 ευρώ (120-60=60).
► Δικαιούμενα αναδρομικά με επιστροφή παράνομης μείωσης από 1ης/6/2016 έως Απρίλιο 2018, δηλαδή για 22 μήνες: 1.320 ευρώ (22X60=1.320). Αυτά πρέπει να επιστραφούν.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ – ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΡΑΨΕΤΕ 
Η δεύτερη παράνομη μείωση είναι η Εισφορά Αλ­ληλεγγύης Συνταξιούχων (εισφορά υπέρ ΑΚΑΓΕ). Την έκρινε αντισυνταγματική το Ελεγκτικό Συνέ­δριο και από Φεβρουάριο 2017 θα πρέπει να δι­ακοπεί από τους συνταξιούχους του Δημοσίου.
Η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου καλύπτει και τους συνταξιούχους ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, ΔΕΚΟ, τραπεζών γιατί η ΕΑΣ επιβάλλεται και σε αυτούς με την ίδια κλίμακα.
Η κράτηση ΕΑΣ (ΑΚΑΓΕ) είναι από 3% έως 14% και επιβάλλεται σε μικτά ποσά κύριας σύνταξης, άνω των 1.400 ευρώ, ή σε άθροισμα κύριων συ­ντάξεων (π.χ. γήρατος και χηρείας) άνω των 1.400 ευρώ.
Για παράδειγμα, στα 2.000 ευρώ σύνταξης, η ΕΑΣ είναι 6% (-120 ευρώ) στα 2.301 ευρώ έως 2.600 είναι 7% και πάνω από 3.500 ευρώ είναι 14%. Η μείωση από την ΕΑΣ μπορεί να φτάνει και στα 450 ευρώ μηνιαίως! Όσοι δεν έχουν κά­νει αιτήσεις, θα πρέπει από αύριο να τις υποβά­λουν και να ζητήσουν από τα Ταμεία τους ότι: «Σε εφαρμογή της απόφασης 244/2017 του Ελεγκτι­κού Συνεδρίου, ζητώ να διακοπεί η κράτηση ΕΑΣ που επιβάλλεται στο μικτό ποσό κύριας, ή κυρίων συντάξεων άνω των 1.400 ευρώ που λαμβάνω, διότι είναι αντισυνταγματική και η συνέχιση της παρακράτησης από την εν λόγω εισφορά μειώνει περαιτέρω, κατά παράβαση του Συντάγματος, το μηνιαίο μου εισόδημα».
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τους συνταξιούχους Δημοσίου και στον ΕΦΚΑ για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ, των ΔΕΚΟ, των τραπεζών, του ΟΑΕΕ και του ΝΑΤ.
Αν η κυβέρνηση διακόψει την εισφορά, τότε όσοι δεν έκαναν αίτηση θα ωφεληθούν μόνον από την ημερομηνία που η κυβέρνηση θα αποφασίσει την κατάργησή της.
Όσοι όμως κάνουν αίτηση κατοχυρώνουν το δικαίωμα αναδρομικών από την ημερομηνία υπο­βολής της αίτησης.
«ΒΡΕΙΤΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΛΥΣΗ», ΛΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Το πρόβλημα των παράνομων μειώσεων είναι σοβαρό και μάλιστα όχι μόνον δεν απορρίπτονται οι αιτήσεις των συνταξιού­χων, αλλά ο ΕΦΚΑ ζήτησε από το υπουρ­γείο Εργασίας να δώσει λύση!
Με έγγραφό του που δημοσιεύει το έν­θετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» ο ΕΦΚΑ ενημέρωσε τα Ταμεία του, πριν από ένα μήνα (26 Μαρτίου 2018), ότι: «Με αφορ­μή πλήθος αιτήσεων που υποβάλλουν οι συνταξιούχοι στις υπηρεσίες συντάξεων του ΕΦΚΑ για επιστροφή και διακοπή των επιβληθεισών κρατήσεων (Εισφορά Αλληλεγγύης) με τις διατάξεις των άρ­θρων 38 του ν. 3863/2010 και 11 του ν. 3865/2010 μετά την υπ’ αριθ. 244/2017 Απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία αποφαίνεται για τη συ­νταγματικότητα των διατάξεων αυτών, η υπηρεσία μας έχει απευθυνθεί εγγράφως προς το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύ­ης, προκειμένου να λάβουμε οδηγίες για τη συνολική και ενιαία αντιμετώπιση του θέματος. Εν αναμονή απάντησης, παρακαλούμε όπως ενημερώνονται απευθείας για τα ανωτέρω οι ενδιαφερόμενοι που υποβάλλουν σχετική αίτηση στην υπηρε­σία σας».
Το υπουργείο προς το παρόν επεξεργά­ζεται διάφορα σχέδια για το τι σημαίνει στα έξοδα των Ταμείων μια κατάργηση της ΕΑΣ, αλλά και πώς θα μπορούσε να αναπληρωθεί αυτή η απώλεια.

Κάντε κλικ στην παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:

 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ-kkatkos@e-typos.com
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ-30/04/2018 – [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.blogspot.gr])