Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ

 

Το Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΘΑ με τίτλο “Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις”  ψηφίστηκε σήμερα 25-10-2017 κατά πλειοψηφία από την Ελληνική Βουλή.

Έγιναν δεκτές οι παρακάτω τροπολογίες και εντάχθηκαν στο νομοσχέδιο ως ίδια άρθρα

Αρ. Τροπολογίας: 1306/72 23.10.2017
Περιγραφή: Τροποποίηση του ν. 4070/2012 “Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις” (Α΄ 82) – Συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής Μακρών Γραμμών

Αρ. Τροπολογίας: 1307/73 23.10.2017
Περιγραφή: Θεσμοθέτηση θέσεων Υπαρχηγού και Επιτελάρχη στο Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) σε αντικατάσταση των θέσεων Α’ και Β Υπαρχηγού ΓΕΣ- Τροποποίηση του ν. 2292/1995 (Α’ 35)

Αρ. Τροπολογίας: 1308/74 23.10.2017
Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν: α) την αναβολή της κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες και σε ερευνητικούς φορείς της ημεδαπής και β) τη συμπλήρωση των διατάξεων των άρθρων 129 και 131 του ν. 4472/2017 και την επέκταση και για τα μέλη ΔΕΠ των Α.Σ.Ε.Ι. της εφαρμογής επιμέρους ρυθμίσεων που διέπουν το μισθολογικό καθεστώς των μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων και Ε.Π. των Α.Τ.Ε.Ι..

Αρ. Τροπολογίας: 1309/75 23.10.2017
Περιγραφή: Συμπλήρωση διατάξεων του ν. 4305 /2014, σχετικά με τη κατ’ εξαίρεση πρόσληψη πολιτικών υπαλλήλων στα Υπουργεία Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, την Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα.

Αρ. Τροπολογίας: 1311/77
Περιγραφή:

Αρ. Τροπολογίας: 1312/78
Περιγραφή:

Αρ. Τροπολογίας: 1315/79
Περιγραφή:

Αρ. Τροπολογίας: 1316/80
Περιγραφή:

Αρ. Τροπολογίας: 1317/81
Περιγραφή:

πηγή