Με έγγραφό του το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας μας ενημερώνει για την υποχρέωση Ηλεκτρονικής υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) ετών 2016 (χρήση 2015), 2017 (χρήση 2016) και 2018 (χρήση 2017).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΓΡ.5  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/νση: Π.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4 10177 ΑΘΗΝΑ
Αρμόδιος:
Τηλέφωνο:  ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1647/ 19/1105984

Με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3213/2003, όπως τροπ. και ισχύει «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων» ορίζεται ότι το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, ένστολο και πολιτικό, καθίσταται υπόχρεο υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, με εξαίρεση όσους τελούν σε καθεστώς μόνιμης διαθεσιμότητας. Την υποχρέωση αυτή έχει και το προσωπικό που απώλεσε την ιδιότητα του κατά το έτος που αφορά τη δήλωση.

Για τις Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου τα έτη 2016, 2017 και 2018 και ετήσιες των ετών 2016 (χρήση 2015), 2017 (χρήση 2016) και 2018 (χρήση 2017) έχει οριστεί, με την παρ. 2 εδάφιο γ’ του άρθρου 1 του ως άνω νόμου, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής η 30-4-2019.

Από διασταύρωση στατιστικών στοιχείων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, προκύπτει ότι σημαντικός αριθμός υπόχρεων, μεταξύ των οποίων και πολλοί που απώλεσαν την ιδιότητα τους κατά το έτος που αφορά η δήλωση, είτε δεν έχουν υποβάλει το σύνολο των δηλώσεων για τα τρία έτη (2016, 2017 και 2018), είτε εκκρεμεί σε υποβληθείσες δηλώσεις (εν ενεργεία προσωπικού και προσωπικού που απώλεσε την ιδιότητα του) η υποχρεωτική από το νόμο έγκριση του/της συζύγου/Μ.Σ.Σ. (για όσες περιπτώσεις δεν έχει επιλεγεί η επιλογή  αδυναμία/άρνηση συζύγου/Μ.Σ.Σ.).

Όσοι υποβάλουν την Δ.Π.Κ. τους, μετά την ως άνω ημερομηνία, θεωρούνται εκπρόθεσμοι και η οριστικοποίηση της ΔΠΚ τους επιτρέπεται μόνο με την πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου ύψους 100€ (ένα παράβολο ανά δήλωση), εφόσον βέβαια υποβληθεί εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών από την προβλεπόμενη καταληκτική ημερομηνία. Μετά την παρέλευση και της δεύτερης αυτής προθεσμίας (των 30 ημερών), για την οριστικοποίηση της ΔΠΚ απαιτείται η πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου ύψους 300€ (ένα παράβολο ανά δήλωση). Σημειώνεται ότι, υπόχρεοι που έχουν αποθηκεύσει τη ΔΠΚ τους, αλλά δεν την οριστικοποίησαν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, θα ενημερώνονται για το ύψος του παραβόλου που απαιτείται για την εκπρόθεσμη υποβολή, κατά την οριστικοποίηση της ΔΠΚ.

Κατόπιν τούτου και προκειμένου οι υπόχρεοι, που έχουν ήδη καταστεί εκπρόθεσμοι, να αποφύγουν τις πρόσθετες συνέπειες που προβλέπονται από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο (καταβολή παραβόλου μεγαλύτερης χρηματικής αξίας κ.ά), παρακαλούμε να ενημερώσετε ενυπόγραφα το υπόχρεο προσωπικό αρμοδιότητας σας, καθώς και το προσωπικό, που υπηρετούσε στην Υπηρεσία σας και σε υφιστάμενες αυτής και απώλεσε την ιδιότητα του κατά τα έτη που αφορά τη δήλωση, να προβεί άμεσα και πάντως μέχρι την 30-5-2019 στις απαιτούμενες από το νόμο ενέργειες τους.

Η Διεύθυνση Επικοινωνίας/Α.Ε.Α. παρακαλείται να κοινοποιήσει την παρούσα στις Ομοσπονδίες και Ενώσεις Αποστράτων, ώστε με τη σειρά τους να ενημερώσουν τα μέλη τους για τις επιβαλλόμενες από τις κείμενες διατάξεις υποχρεώσεις τους.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΔΟΜΕΝΟΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ

Πηγή: Π.Ο.Α.Α.Σ.Α.