Σχετ: 1) Υπ΄αριθ.7016/27/4-δ από 12-06-2013 Έγγραφο Α.Ε.Α /Δ/νση Οικ/κών
2) Φ.951.1/58/691054/8-4-2013 έγγραφο Γ.Ε.Σ/Δ/νση Οικονομικού.
3) Κοινές Υπουργικές αποφάσεις( ΦΕΚ Β΄.-783-ΦΕΚ Β-13 και ΦΕΚ Β-675)
Διευκρινίζεται όπως προκύπτει από τα παραπάνω σχετικά, ορίζεται ότι σε όσους καθίστανται μερισματούχοι του Μ.Τ.Σ (επιστρατευθέντες) από της ισχύος των νόμων 2512/1997(Α-138) και 2838/2000 (Α-179) απονέμεται   μέρισμα και καταβάλλεται στα τέκνα Βοήθημα Επαγγελματικής Αυτοτέλειας  (ΒΕΑ) που προσδιορίζεται από τον μισθολογικό βαθμό.

   
 Μέχρι της χορήγησης  του ΒΕΑ οι μερισματούχοι  καταβάλουν εισφορά  5% που υπολογίζεται επί του αθροίσματος του βασικού μισθού και του χρονοεπιδόματος.