Το πρόγραμμα της επιβράβευσης αφορά την επιστροφή μέρους των καταβληθέντων τόκων του εξαμήνου, η οποία αντιστοιχεί σε ετήσια μεσοσταθμική μείωση του επιτοκίου κατά 1% επί του αλήκτου κεφαλαίου και πραγματοποιείται στο τέλος κάθε εξαμήνου.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στην επιβράβευση καθορίστηκαν και εξειδικεύθηκαν με τον Κανονισμό περί επιβράβευσης των συνεπών δανειοληπτών για τα ενυπόθηκα δάνεια, ο οποίος εγκρίθηκε και συμπληρώθηκε με τις 3598/8/22-12-2016 και 3619/9/27-7-2017,  3647/6/10-5-2018 και 3663/4/18-10-2018 αποφάσεις του Δ.Σ.

Στην επιβράβευση  εντάσσονται:

  1. Οι δανειολήπτες που εξυπηρετούν κανονικά τα δάνειά τους (δεν παρουσιάζουν ληξιπρόθεσμη οφειλή).
  2. Οι δανειολήπτες με χρεωστικό υπόλοιπο έως 3 δόσεις, το οποίο δημιουργήθηκε πριν την επιβράβευση και χωρίς δική τους υπαιτιότητα. Στις περιπτώσεις αυτές, το ποσό της επιβράβευσης συμψηφίζεται και εφόσον υπάρχει διαφορά το ποσό επιστρέφεται. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το δάνειο να εξυπηρετείται κανονικά για διάστημα έξι μηνών πριν από την ημερομηνία αναφοράς της επιβράβευσης και έξι μήνες μετά την ημερομηνία αυτή.
  3. Οι δανειολήπτες που έχουν διακανονίσει (και τηρούν πιστά τον διακανονισμό) ή έχουν υποβάλλει αίτηση διακανονισμού πριν από την επιβράβευση.
  4. Ο δανειολήπτης ο οποίος έχει προβεί σε ολοσχερή εξόφληση του δανείου του στο επόμενο της επιβράβευσης εξάμηνο.
  5. Οι δανειολήπτες οι οποίοι έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση της επιμήκυνσης  και μόνο.

Στην επιβράβευση δεν εντάσσονται:

  1. Οι δανειολήπτες με τη ρύθμιση της μερικής καταβολής, των 3/10 ή της αναστολής εκτός εάν το χρεωστικό υπόλοιπο λόγω της ρύθμισης πληρώθηκε εντός του εξαμήνου για το οποίοι επιστρέφεται μέρος των τόκων (ήτοι 31/12/2016 για την α’ επιβράβευση, 30/6/2017 για τη β’ επιβράβευση κ.ο.κ)
  2. Οι δανειολήπτες με δικαστική απόφαση (ακόμα και αν αυτή είναι μεταγενέστερη της επιβράβευσης) καθώς και όλοι όσοι έχουν στραφεί με ένδικα μέσα κατά του Ταμείου.
  3. Οι δανειολήπτες οι οποίοι έλαβαν μείωση του επιτοκίου μετά από ένταξή τους στις νέες ρυθμίσεις.
  4. Τυχόν άλλες περιπτώσεις επίδικων υποθέσεων

Η επιστροφή των ποσών της επιβράβευσης στους δικαιούχους πραγματοποιείται μετά το  πέρας του εκάστοτε εξαμήνου στον ΙΒΑΝ του τραπεζικού τους λογαριασμού, ατομικού ή κοινού, ο οποίος τηρείται αποκλειστικά σε τραπεζικό ίδρυμα της χώρας. Σε περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν τον έχει δηλώσει με παλαιότερη αίτησή του θα πρέπει είτε να τον υποβάλλει εγγράφως με σχετική αίτηση είτε ηλεκτρονικά με τους κωδικούς μέσω του συστήματος πιστοποίησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στη διαδικτυακή πύλη e-Services της ιστοσελίδας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων www.tpd.gr